โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อำเภอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร.043-599052 Fax:043-599052 Email:webmaster@mas.ac.th